Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten

NIEUW & EXCLUSIEF voor fysiotherapeuten

Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten is een masteropleiding die afgestudeerden de graad van Master of Science in de Musculoskeletale Echografie verschaft.

Met deze opleiding beoogt SOMT fysiotherapeuten op te leiden tot bekwame echografisten die vanuit hun rol in de eerste-, anderhalve- of tweedelijnszorg duurzaam verantwoorde aanvullende diagnostiek leveren en een gesprekspartner van academisch niveau zijn binnen de diverse vormen van multidisciplinaire samenwerking.   

Lesdagen eerste jaar

De lessen van de masteropleiding Musculoskeletale Echografie worden gegeven op woensdag en donderdag.

2017  
6 en 7 september
4, 5 en 31 oktober
1 en 2 november
13 en 14 december
2018  
10 en 31 januari
1 februari
13 t/m 15 maart
11, 12 en 25 april

 

Werkvormen en stage

SOMT biedt blended learning. Bij voorbereidende leeractiviteiten wordt e-learning ingezet, naast het bestuderen van handboeken en wetenschappelijke artikelen, het oefenen van praktische vaardigheden en het beschrijven van praktijkproblemen. Tijdens onderwijscontactdagen worden actieve onderwijswerkvormen aangeboden, zoals responsiecolleges, werkgroepen, vaardigheidstrainingen. Ter verwerking van het geleerde in de praktijk vindt portfolio-opbouw plaats. Reflectie en peer review zijn hier belangrijke instrumenten om het leerproces te sturen. 

Tijdens de vaardigheidstraining in de echografie wordt een docent-studentratio gehanteerd van 1:4.  

Stage vindt, buiten de introductie, plaats in alle modules.

Lesmethode en toetsing

Het onderwijs wordt steeds gestuurd vanuit klinische casuïstiek waarbij modules zijn georganiseerd naar lichaamsregio’s. Per module worden de voorwaardelijke basiswetenschappelijke vakken aangeboden en wordt het klinisch redeneren getraind aan de hand van de beschikbare evidence voor de toegevoegde diagnostische waarde van echografie. De indicatiestelling voor echografie wordt daarbij steeds afgewogen tegen alle mogelijke alternatieven voor lichamelijk, beeldvormend of ander medisch-specialistisch onderzoek, de consequenties voor het behandelbeleid en de uitkomsten voor de patiënt. Cursusdagen kennen steeds achtereenvolgens leeractiviteiten ter voorbereiding, leeractiviteiten tijdens het contactonderwijs en leeractiviteiten ter verwerking (portfolio-opdrachten). Daarnaast voorziet de opleiding in ruime tijd voor gesuperviseerde stage en training van praktische vaardigheden. 

Modules jaar 1:    Introductie
                          Bovenste extremiteit
                          Onderste extremiteit

Modules jaar 2:    Medische beeldvorming
                          Geavanceerde echografie en Capita selecta
                          Examen

Elke Module bevat meerdere formatieve en summatieve toetsen om een multidimensionele, competentiegerichte toetsing te waarborgen. Een compleet en geaccordeerd portfolio vormt een voorwaarde voor het kunnen afronden van een Module en het behalen van de studiepunten. Toetsing op praktische vaardigheden in relatie tot de uitvoering en interpretatie van echografie vindt gedurende de Module continu plaats in formatieve zin. Zowel docenten en cursisten fungeren hierbij als beoordelaars. 

Studiebelasting

De opleiding is een 2-jarig deeltijdtraject en omvat 60 ECTS.

Praktische informatie

Doelgroep
Deze opleiding is toegankelijk voor alle masters in de fysiotherapie. Bij uitstek is de opleiding geschikt voor sportfysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Start
September

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVAO.

Voorwaarden
De opleiding is toegankelijk voor fysiotherapeuten die na hun bacheloropleiding een HBO-masteropleiding in een fysiotherapie-specialisatie of een WO-master hebben afgerond.

Voor fysiotherapeuten zonder aanvullende specialisatie is deze masteropleiding  Echografie toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma (25 ECTS) waarin zij worden geschoold in de generieke competenties rondom methodologie en statistiek, Evidence-Based Practice, klinimetrie en klinisch redeneren. Dit schakeljaar is het eerste jaar van onze Verkorte Masters. Klik hier voor aanmelding voor het schakeljaar.

SOMT hanteert de Voorwaarden Studieovereenkomst. Hierin staan de afspraken tussen de student en SOMT beschreven.

Docenten

Praktijklessen door radiologen (uniek in Nederland)

Leerresultaten

Het EKK7-niveau geeft aanleiding tot het nader definiëren van domeinen van kennis, vaardigheden en competenties die zijn vereist om de beoogde leerresultaten van de masteropleiding Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten te behalen. Onderstaand volgt een beknopt overzicht van de leerresultaten van de opleiding.

  • een geavanceerd niveau van evidence-based klinisch redeneren en klinisch beslissen te demonstreren tijdens de fysiotherapeutische screening en diagnostiek waarbinnen echografie als potentieel aanvullend onderzoek; 
  • echografie op verantwoorde wijze te indiceren, toe te passen en te interpreteren in relatie tot het (fysiotherapeutisch) behandelbeleid bij patiënten met minder- en meer-complexe neuromusculoskeletale aandoeningen van de extremiteiten;
  • kennis en theorieën uit basiswetenschappen toe te passen binnen het klinisch handelen;
  • een kritische houding in te nemen naar het gebruik van echografie en de eigen professionele rol hierin;
  • te fungeren als academische gesprekspartner binnen een multidisciplinaire setting;
  • te participeren in wetenschappelijk onderzoek naar echografie;
  • vernieuwingen in het gebruik van echografie te implementeren in de (eigen) praktijk;
  • zich levenslang door te ontwikkelen in de echografie.      

Aanvullende informatie

Modules
De modules betreffende de bovenste en onderste extremiteit zijn ook separaat als bij- en nascholingscursussen te volgen, voor meer informatie:

Samenwerking
Partners in de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding zijn de afdeling Radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Maastricht (UM). 

Echoapparaat
Tijdens de opleiding wordt van de student verwacht dat deze een beschikking heeft over een echografie-apparaat zodat alle opdrachten juist geoefend en afgerond kunnen worden. Heeft u geen apparaat tot uw beschikking? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vrijstelling
Voor het indienen van een vrijstellingsaanvraag kunt u contact opnemen met onze afdeling Onderwijsondersteuning. Vrijstelling naar aanleiding van cursussen gevolgd bij NTe kunnen niet worden afgegeven. 

 

Duur: 2 jaar

Start: september

Locatie: Amersfoort

Studiekosten